სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ აცხადებს რეგისტრაციას პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე „ხიდურა ამწის ოპერირება“

News Poster

პროგრამის მიზანია მოამზადოს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კადრი, რომელიც შეძლებს ხიდურა ამწეზე მუშაობის თავისებურებათა დახასიათებას; ხიდურა ამწის ექსპლუატაციისთვის საჭირო უსაფრთხო ნორმების აღწერას; ხიდურა ამწის ოპერირებისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების შესრულებას, უსაფრთხოების წესების დაცვით ტვირთის აწევა, გადატანა, დაშვება და დასმის სამუშაოს შესრულება.
რეგისტრაციის ვადები და საჭირო დოკუმენტები იხილეთ აქ ☝

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები