ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“

პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი კურსები თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის

პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის პროფესიული უნარების განვითარებას, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და დასაქმების ხელშეწყობას.
ბენეფიციარების შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმებია:
 • • ქ. თბილისში რეგისტრაცია;
 • • საბაზისო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • • მინიმალური ასაკი 18 წელი;
 • • გასაუბრება დარგის სპეციალისტთან;

შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ: სოციალურად დაუცველებს, იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ომის ვეტერანის ოჯახის წევრებს, მარჩენალდაკარგულებს, დედით ან მამით ობოლ პირებს, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს.

კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:
 • • წერილობითი განცხადება;
 • • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • • 2 ცალი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;
 • • საბაზო საფეხურის/ სრული ზოგადი / უმაღლესი / პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი;
 • • უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.
პროგრამის კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი!

თითოეულ სპეციალობაზე სწავლის ხანგრძლივობა არის 3 თვე. სასწავლო პროცესი მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ მეცადინეობებს. კვირაში 3-4 დღე, დღეში 3-5 საათი.

ეს პროგრამებია:
 • 1. „ამზომველ-ტოპოგრაფი (აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოების შესრულება)“ – 117სთ.
 • 2. „ინფორმაციის ტექნოლოგია“ – 117სთ.
 • 3. „კომპიუტერული გრაფიკოსი (რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება)“ – 117სთ.
 • 4. „ავტომობილის შემკეთებელი ელექტრო-ტექნიკოსი“ – 117სთ.
 • „მსუბუქი ავტომობილის დიაგნოსტირება“ – 141სთ.
 • პროგრამის კურსდამთავრებულებზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

  რეგისტრაციის ვადები: 2020 წლის 7 აგვისტოდან 25 სექტემბრის ჩათვლით.

  რეგისტრაცია მიმდინარეობს ელექტრონულად, ასევე ადგილზე კოლეჯში.
  მის: ქ. თბილისი, გლდანი, ილია ვეკუას ქუჩა, N44 (მე-5 და მე-6 მიკრორაიონებს შორის).
  ტელ: 032 2-140-314; 2-140-315