სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

სსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი ვაკანსია: პროფესიული განათლების მასწავლებლი

პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამების (მოდულური პროგრამა) „სამკერვალო წარმოება“-ს, „აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება“ - ს, „მობილურ-საკომუნიკაციო აპარატების შეკეთება“ - ს პროფესიული განათლებლის მასწავლებელი.

სამუშაო აღწერილობა:

⚈ პროფესიული სტუდენტების მომზადება დამტკიცებული პროგრამის/ მოდულის შესაბამისად;

⚈ კალენდარული გეგმის შედგენა სასწავლო გეგმის შესაბამისად;

⚈ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება

⚈ საჭიროების შემთხვევაში, სტუდენტისთვის/სტუდენტებისთვის დამატებითი შეფასების ჩატარება;

⚈ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება/აკომოდირება;

⚈ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით განსაზღვრული სხვა მოთხოვნებისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსის დაცვა;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

⚈ პროფესიული ან უმაღლესი განათლება.

⚈ მნიშვნელოვანია დარგობრივი პროფილით მუშაობის სტაჟი და გამოცდილება.

⚈ სასურველია კანდიდატს ჰქონდეს პედაგოგიური გამოცდილება.

დამატებითი ინფორმაცია:

პროფესიული მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება სსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ დირექტორის მიერ დამტკიცებული პედაგოგთა საათობრივი ანაზღაურების ტარიფის შესაბამისად.

CV წარმოდგენის ვადა: 07.03.2019-დან - 14.03.2019-ის ჩათვლით

დაინტერესებულ აპლიკანტებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV შემდეგ მისამართზე:
profgldaniedu@gmail.com

FACEBOOK- საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“

ტელეფონი: 2 140314, 570 503001; თბილისი, გლდანი V მკ/რ, ხიზანიშვილის ქუჩა

"საინფორმაციო ტექნოლოგიების" პროფესიული განათლების მასწავლებელი

პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამის (მოდულური პროგრამა) "ბუღალტრული აღრიცხვა“ -ს შემავალი მოდულის, Ms Excel - ის პროფესიული განათლებლის მასწავლებელი.

სამუშაო აღწერილობა:

⚈ პროფესიული სტუდენტების მომზადება დამტკიცებული მოდულის შესაბამისად;

⚈ კალენდარული გეგმის შედგენა სასწავლო გეგმის შესაბამისად;

⚈ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება და განხორციელება;

⚈ საჭიროების შემთხვევაში, სტუდენტისთვის/სტუდენტებისთვის დამატებითი შეფასების ჩატარება;

⚈ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება;

⚈ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით განსაზღვრული სხვა მოთხოვნების დაცვა;

⚈ სალექციო თემატიკა;

⚈ Ms Excel-ის პროგრამის ამოქმედება;

⚈ პროგრამის ფანჯარა;

⚈ სამუშაო წიგნის ფანჯრების მართვა;

⚈ ფულადი და ფინანსური ფორმატები;

⚈ სტილის პარამეტრები;

⚈ ფორმულები და ფუნქციები;

⚈ ფულადი და ფინანსური ფორმატები;

⚈ Excel-ის ცხრილები;

⚈ დიაგრმის შექმნა;

⚈ არითმეტიკული და გეომეტრიული პროგრესიის აგება;

ამოცანებზე მუშაობა;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, პროფესიული განათლების მასწავლებელი შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV ან V საფეხურის კვალიფიკაციის მქონე ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;

სასურველია კანდიდატს ჰქონდეს პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება.

დამატებითი ინფორმაცია

პროფესიული მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება სსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ დირექტორის მიერ დამტკიცებული პედაგოგთა საათობრივი ანაზღაურების ტარიფის შესაბამისად.

CV წარმოდგენის ვადა: 06.11.2018-დან - 08.11.2018-ის ჩათვლით

დაინტერესებულ აპლიკანტებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV შემდეგ მისამართზე:

profgldaniedu@gmail.com

FACEBOOK- საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“

ტელეფონი: 2 140314, 570 503001; თბილისი, გლდანი V მკ/რ, ხიზანიშვილის ქუჩა

სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი

⚈ სამუშაო დატვირთვა: სრული განაკვეთი;

⚈ სამუშაო დრო: კვირაში ხუთი დღე, 09:30-დან - 18:30-მდე;

⚈ თანამდებობრივი სარგო: 1000 (ათასი) ლარი;

⚈ სამუშაო ადგილი: სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“;

⚈ მის: ქ.თბილისი, ხიზანიშვილის ქუჩა;

⚈ დასაქმების ადგილის რაოდენობა: 1 ადგილი;

⚈ განაცხადების წარდგენის ვადა: 08.10.2018 – 12.10.2018;

მოთხოვნები:

⚈ 2D ან 3D პროგრამაში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;

⚈ თანამედროვე დანადგარებთან მუშაობის გამოცდილება;

⚈ ქართული ენის მაღალ დონეზე და ინგლისური ენის მინიმუმ საშუალო დონეზე ცოდნა;

⚈ ჯგუფური მუშაობის უნარი;

⚈ ორგანიზებულობა;

⚈ კომუნიკაბელურობა;

⚈ პუნქტუალურობა.

სასურველია:

ელექტროინჟინერიის საწყისების ცოდნა და ამ მიმართულებით მარტივი პროექტების შექმნის გამოცდილება (სასურველია).

მოვალეობები:

⚈ 2D და 3D ფაილების შესწორება, მომზადება;

⚈ ფაბლაბში მოსული მომხმარებლებისთვის ტექნიკური კონსულტაციის გაწევა;

⚈ სხვადასხვა ტიპის მაღალტექნოლოგიურ პროექტებზე მუშაობა;

⚈ ლაბორატორიის აპარატურის ამუშავება და დანადგარებზე მომხმარებლების მომსახურება, რაც მიმართული იქნება ფაბლაბებში პროფესიული სტუდენტების ჩართულობისთვის;

⚈ აპარატურის გაწმენდა-მოვლა;

⚈ ღონისძიებებისა და სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა/განხორციელება;

⚈ ლაბორატორიის დანადგარებისა და იდეის შესახებ პროფესიული სტუდენტებისთვის პრეზენტაციის ჩატარება;

⚈ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციისა და პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან ერთად ერთობლივი პროექტების განხორციელება ლაბორატორიის სასწავლო პროცესებში გამოსაყენებლად;

⚈ ფაბლაბების ქსელთან კოორდინირებული მუშაობა.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

⚈ ავტობიოგრაფია / CV;

⚈ 2 ფოტო (3X4);

⚈ პირადობის მოწმობის ასლი;

⚈ განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ნოტარიულად დამოწმებული);

⚈ კვალიფიკაციის/შესაბამისი პროფილით მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

საბუთების მიღება იწარმოებს კოლეჯის მისამართზე ან/და შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

profgldaniedu@gmail.com

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდით საკონტაქტო ნომრებზე:
2 14 03 14; 2 14 03 15; 570 503 001.

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 12 ოქტომბერი, 2018 წელი.

მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორის მასწავლებელი

პოზიციის დასახელება პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამის, „მძიმე სამშენებლო ტექნიკის (ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და ჰიდრავლიკური ექსკავატორი) ოპერატორი“-ს შემავალი საგნის „საწარმოო პრაქტიკის“ პროფესიული განათლებლის მასწავლებელი.

სამუშაო აღწერილობა:

⚈ პროფესიული სტუდენტების მომზადება დამტკიცებული სილაბუსის შესაბამისად;

⚈ პროგრამით გათვალისწინებული დასკვნითი გამოცდის შეფასება;

⚈ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება;

⚈ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით განსაზღვრული სხვა მოთხოვნების დაცვა;

⚈ ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და ჰიდრავლიკური ექსკავატორის უსაფრთხო ექსპლუატაციის სწავლება;

⚈ ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და ჰიდრავლიკური ექსკავატორის მართვისას უსაფრთხოების ნორმებისა და წესების დაცვა;

⚈ ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და ჰიდრავლიკური ექსკავატორის მართვისას და მიწის სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი გაუმართაობებისა და უწესივრობების თავიდან აცილების/აღმოფხვრის სწავლება;

⚈ ავტოგრეიდერი, სატვირთველი და ჰიდრავლიკური ექსკავატორის საერთო აგებულებისა და მართვის პრინციპების გამოყენების სწავლება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, პროფესიული განათლების მასწავლებელი შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV ან V საფეხურის კვალიფიკაციის მქონე ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;

სასურველია კანდიდატს ჰქონდეს პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება.

დამატებითი ინფორმაცია:

პროფესიული მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება სსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ დირექტორის მიერ დამტკიცებული პედაგოგთა საათობრივი ანაზღაურების ტარიფის შესაბამისად.

CV წარმოდგენის ვადა: 16.05.2018-დან - 18.05.2018-ის ჩათვლით.

დაინტერესებულ აპლიკანტებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV შემდეგ მისამართზე:

profgldaniedu@gmail.com

FACEBOOK-საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ ტელეფონი: 2 140314, 570 503001;

თბილისი, გლდანი V მკ/რ, ხიზანიშვილის ქუჩა

“ვებ პროგრამისტი“-ს მასწავლებელი

პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამის (მოდულური პროგრამა) ,,ვებ პროგრამისტი“-ს შემავალი მოდულის, „საწარმოო პრაქტიკის“ პროფესიული განათლებლის მასწავლებელი.

სამუშაო აღწერილობა:

⚈ პროფესიული სტუდენტების მომზადება დამტკიცებული სასწავლო პროგრამების შესაბამისად;

⚈ კალენდარული გეგმის შედგენა სასწავლო პროგრამის შესაბამისად;

⚈ პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება და განხორციელება;

⚈ საჭიროების შემთხვევაში, სტუდენტისთვის/სტუდენტებისთვის დამატებითი შეფასების ჩატარება;

⚈ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება;

⚈ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით განსაზღვრული სხვა მოთხოვნების დაცვა;

⚈ სალექციო თემატიკა;

⚈ თანამედროვე ვებ სტანდარტები;

⚈ JavaScript პროგრამირების ენა;

⚈ jQuery, Ajax და XML ტექნოლოგიები o ვებ პროგრამირება სერვერის მხარე (PHP - OOP);

⚈ მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა (My SQL);

⚈ თანამედროვე PHP Framework ( Laravel, CodeIgniter).

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, პროფესიული განათლების მასწავლებელი შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV ან V საფეხურის კვალიფიკაციის მქონე ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;

სასურველია კანდიდატს ჰქონდეს პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება.

დამატებითი ინფორმაცია

პროფესიული მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება სსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ დირექტორის მიერ დამტკიცებული პედაგოგთა საათობრივი ანაზღაურების ტარიფის შესაბამისად.

CV წარმოდგენის ვადა: 04.05.2018-დან - 10.05.2018-ის ჩათვლით

დაინტერესებულ აპლიკანტებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV შემდეგ მისამართზე:

profgldaniedu@gmail.com

FACEBOOK- საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“

ტელეფონი: 2 140314, 570 503001; თბილისი, გლდანი V მკ/რ, ხიზანიშვილის ქუჩა

„ავტომობილის დიაგნოსტიკოსი“ პედაგოგი

სამუშაო გრაფიკი: შეთანხმებით.

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი, გლდანი, ხიზანიშვილის ქუჩა.

შერჩეული კანდიდატები დასაქმდებიან: „ავტომობილის დიაგნოსტიკისა“ და „ავტომობილის შემკეთებელი ელექტროტექნიკოსის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პედაგოგების თანამდებობაზე პროგრამების სწავლის ხანგრძლივობით.

ძირითადი მოთხოვნები:
სასწავლო გეგმით განსაზღვრული თეორიული საგნების ფარგლებში მიღებული ცოდნის გაცნობიერება და პრაქტიუკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება პროფესიული სტუდენტებისათვის.

• ავტომობილის დაშლა-აწყობის სწავლება;
• დეტალების დასაწყობებასა და გარემონტების სწავლება;
• ყველანაირი სამუშაოს შესრულებას ავტმობილის აწყობისათვის;
• უსაფრთხოების წესების დაცვა და სამუშაოს შესრულების სწავლება;
• გარემოს დაცვის აუცილებელი პირობების დაცვის სწავლებას.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

• ტრანსპორტის კალიფიკაციით უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV ან V საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
• გუნდური მუშაობის უნარი;
• კომუნიკაციის უნარი;
• თვითგანვითარების უნარი;
• გადმოცემის უნარი;
• კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: MS Word, MS Excel, PowerPoint;
• სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა.

ვაკანსიით დაინტერესებული კანდიდატები შეირჩევიან გასაუბრების საფუძველზე.

გასაუბრებისთვის განიხილებიან მხოლოდ ის კანდიდატები, რომელთა რეზიუმე პასუხობს სავაკანსიო მოთხოვნებს. დაინტერესებულ კანდიდატებს, გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე (CV) გამოგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: nodar_ter@yahoo.com, ტელ: 570503001, 2140314

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა: 2014 წლის 1 ნოემბერი.