სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

News Poster

2017 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების გზით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პირველად საფეხურზე ჩასარიცხად აპლიკანტმა 2017 წლის 14 ნოემბრიდან 22 ნოემბრის ჩათვლით კოლეჯში უნდა წარმოადგინოს:

1. აპლიკანტის, ქმედუუნარო/შეზღუდულ ქმედუნარიანი აპლიკანტის შემთხვევაში, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი განცხადება, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს;

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

3. არასრულწლოვანი აპლიკანტის დაბადების მოწმობის ასლი;

4. 2 ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;

5. საბაზო საფეხურის/სრული ზოგადი/უმაღლესი/პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი, ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების ან/და სრული ზოგადი განათლების დაძლევის გარეშე;

6. კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

2017 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების გზით ჩარიცხულთათვის სწავლის დაწყების სავარაუდო თარიღია 2017 წლის 27 ნოემბერი.

გაცნობებთ, რომ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურებზე ჩასარიცხად 2017 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების შედეგები ცნობილია და შეგიძლიათ იხილოთ საიტებზე: vet.emis.ge ან profgldani.ge

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ან მობრძანდით მისამართზე:
ქ. თბილისი, ხიზანიშვილის ქ., გლდანი, მე-5 და მე-6 მ/რაიონებს შორის (ახალი საცურაო აუზის წინ)
ტელ: 2140314, 2140315, 570503001

თარიღი:

FaceBook