სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი

"გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

საბუთების მიღების ვადა გახანგრძლივდა

News Poster 2017 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების გზით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პირველად საფეხურზე ჩასარიცხად აპლიკანტების მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის ვადები გახანგრძლივდა

2017 წლის 14 ნოემბრიდან 24 ნოემბრის 14 საათამდე. აპლიკანტმა კოლეჯში უნდა წარმოადგინოს:


1. აპლიკანტის, ქმედუუნარო/შეზღუდულ ქმედუნარიანი აპლიკანტის შემთხვევაში, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი განცხადება, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს;

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

3. არასრულწლოვანი აპლიკანტის დაბადების მოწმობის ასლი;

4. 2 ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;

5. საბაზო საფეხურის/სრული ზოგადი/უმაღლესი/პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი, ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების ან/და სრული ზოგადი განათლების დაძლევის გარეშე;

6. კანონიერი წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

2017 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების გზით ჩარიცხულთათვის სწავლის დაწყების სავარაუდო თარიღია 2017 წლის 27 ნოემბერი.
გაცნობებთ, რომ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურებზე ჩასარიცხად 2017 წლის შემოდგომაზე ორგანიზებული პროფესიული ტესტირების შედეგები ცნობილია და შეგიძლიათ იხილოთ საიტებზე: vet.emis.ge ან profgldani.ge

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ან მობრძანდით მისამართზე: ქ. თბილისი, ხიზანიშვილის ქ., გლდანი, მე-5 და მე-6 მ/რაიონებს შორის (ახალი საცურაო აუზის წინ)
ტელ: 2140314, 2140315, 570503001

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდანორმატიული

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები