სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ინფორმაცია მეორადი ჩარიცხვების შესახებ

News Poster

2020 წლის მიღებაზე 5-6 სექტემბერს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ტესტირება გავლილ პირთა საყურადღებოდ!

ვინც რეგისტრაციისას მითითებულ არც ერთ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე არ გააკეთა არჩევანი, სსიპ − განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის სპეციალურ პროგრამაში მათ მიერ რეგისტრაციისას მითითებული იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, რომელზეც დარჩენილია ვაკანტური ადგილები, არჩევის ვადად დადგინდა 2020 წლის 12 ოქტომბერიდან 2020 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით.

2020 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარჩენილი ვაკანტური ადგილების რაოდენობით და რეიტინგულ სიაში აპლიკანტის რიგითობის გათვალისწინებით მოხდება ჩარიცხვა.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები