სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14
male

თანამდებობა : დირექტორის მოადგილე, ფინანსურ და მატერიალურ რესურსების დარგში.

სახელი : გიორგი

გვარი : დიერაშვილი

male

თანამდებობა : ხარისხის მართვის მენეჯერი

სახელი : თამარ

გვარი : გიორგობიანი

male

თანამდებობა : სასწავლო პროცესის მენეჯერი

სახელი : მარინე

გვარი : წიკლაური

male

თანამდებობა : შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი

სახელი : გიორგი

გვარი : ბარნოვი

male

თანამდებობა : სასწავლო პროცესის მონიტორინგის სპეციალისტი

სახელი : ქეთი

გვარი : ბერუაშვილი

male

თანამდებობა : პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი

სახელი : თათია

გვარი : კოპალეიშვილი

male

თანამდებობა : მთავარი ბუღალტერი

სახელი : ქეთევან

გვარი : ჭიღიტაშვილი

male

თანამდებობა : დირექტორის მოადგლე, სასწავლო პროცესის მიმართულებით

სახელი : მაია

გვარი : ომიაძე

male

თანამდებობა : საზოგადოებასთან ურთიერთობების მენეჯერი

სახელი : ნონა

გვარი : ხაფთანი

male

თანამდებობა : რეესტრის წარმოების სპეციალისტი

სახელი : ნინო

გვარი : ჩხობაძე

male

თანამდებობა : შესყიდვების სპეციალისტი

სახელი : დავით

გვარი : მესხიშვილი

male

თანამდებობა : საქმისმწარმოებელი

სახელი : მარიამ

გვარი : გაბარაშვილი

male

თანამდებობა : ბიბლიოთეკარი

სახელი : *****

გვარი : *****

male

თანამდებობა : სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი

სახელი : *****

გვარი : *****

male

თანამდებობა : მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი

სახელი : *****

გვარი : *****

male

თანამდებობა : ქსელის ადმინისტრატორი

სახელი : გიორგი

გვარი : ყურაშვილი

male

თანამდებობა : პროფესიული ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი

სახელი : მაკა

გვარი : ავსაჯანიშვილი

male

თანამდებობა : მედდა

სახელი : *****

გვარი : *****

male

თანამდებობა : სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი

სახელი : თამარ

გვარი : სამხარაძე

male

თანამდებობა : ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორი

სახელი : ლიკა

გვარი : ბაბლუანი

male

თანამდებობა : სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა ასისტენტი

სახელი : თამაზ

გვარი : კვიკვინია

male

თანამდებობა : სასწავლო პროცესის სპეციალისტი

სახელი : დიანა

გვარი : ინასარიძე

male

თანამდებობა : თანაშემწე

სახელი : მარიამ

გვარი : გვირჯიშვილი

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები