სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ვაკანსია „კომუნიკაცია ქართულ ენაზე“ მასწავლებლის პოზიცია.

News Poster სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“ აცხადებს ვაკანსიას საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის, „კომუნიკაცია ქართულ ენაზე“ მასწავლებლის პოზიციაზე

სამუშაო დატვირთვა განისაზღვრება:

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმისა და კოლეჯის შინაგანაწესის შესაბამისად;

თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება:

სსიპ - კოლეჯ ,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ დირექტორის მიერ დამტკიცებული პროფესიული განათლების მასწავლებელთა საათობრივი ანაზღაურების ტარიფის შესაბამისად;

სამუშაო ადგილი:

სსიპ - კოლეჯი „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი“;

მის: ქ.თბილისი, გლდანი, ხიზანიშვილის ქუჩა (V და VI მ/რ შორის);

ვაკანტური ადგილის რაოდენობა: 1;

განაცხადების წარდგენის ვადა: 09.09.2019 – 20.09.2019.

მასწავლებლობის მსურველი პირი უნდა აკმაყოფილებდეს ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ მოთხოვნას:

• ზოგადი განათლების საბაზო და/ან საშუალო საფეხურზე ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების სამწლიანი გამოცდილება;

• საგნობრივი გამოცდით დადასტურებული ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია;

• ბაკალავრი სპეციალობით „ქართული ფილოლოგია“ (მასწავლებლობის უფლებით - გავლილი აქვს 60 კრედიტიანი პროგრამა ან პროფესიული განათლების პედაგოგიური კურსი; სხვა შემთხვევაში, პედაგოგიური კურსის გავლა სავალდებულოა სწავლების პირველივე წელს);

• მაგისტრი სპეციალობით „ქართული ფილოლოგია“ (სწავლების გამოცდილების არქონის შემთხვევაში, პედაგოგიკაში გადამზადება სავალდებულოა სწავლების პირველივე წელს);

• ფილოლოგიის დოქტორი (სწავლების გამოცდილების არქონის შემთხვევაში, პედაგოგიკაში გადამზადება სავალდებულოა სწავლების პირველივე წელს).

მოვალეობები:

• პროფესიული სტუდენტების სწავლება მოდულით, „კომუნიკაცია ქართულ ენაზე“ განსაზღვრული თემატიკის შესაბამისად;

• კალენდარული გეგმის შედგენა სასწავლო გეგმის შესაბამისად;

• პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება და განხორციელება;

• საჭიროების შემთხვევაში, პროფესიული სტუდენტებისთვის დამატებითი შეფასების განხორციელება;

• სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების/შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო მასალის მოდიფიცირება/აკომოდირება;

• კოლეჯის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვა და სხვ.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

• CV;

• 2 ფოტო (3X4);

• პირადობის მოწმობის ასლი;

• განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

• კვალიფიკაციის/შესაბამისი პროფილით მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

• საგნობრივი გამოცდით დადასტურებული ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაციის არსებობის შემთხვევაში, დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

• მასწავლებლობის უფლების მოპოვების 60 კრედიტიანი პროგრამის ან პროფესიული განათლების პედაგოგიური კურსის გავლის შემთხვევაში, დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

• მოდულის, „კომუნიკაცია ქართულ ენაზე“ განხორციელების ხედვის/კონცეფციის წარმოდგენა.

კონკურსის ეტაპები:

• საბუთების გადარჩევა;

• გასაუბრება.

საკონკურსო განაცხადს თან ერთვის მოდულის, „კომუნიკაცია ქართულ ენაზე“ ელექტრონული (word) და გაიდის/გზამკვლევის (zip) ვერსიები.

საბუთების მიღება იწარმოებს შემდეგ ელ.მისამართებზე: www.hr.gov.ge; profgldaniedu@gmail.com

სსიპ - კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრში“, მის: ქ.თბილისი, გლდანი, ხიზანიშვილის ქუჩა (V და VI მ/რ შორის).

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ საკონტაქტო ნომრებზე:

2 14 03 14; 2 14 03 15; 570 503 001.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები