სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ინფორმაცია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“ დარეგისტრირებულთათვის

News Poster პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი კურსებზე დარეგისტრირებული ბენეფიციარებისათვის 2019 წლის 24 დეკემბერს კოლეჯში გაიმართება შერჩევა-გასაუბრება.

ბენეფიციარების შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმებია: • ქ. თბილისში რეგისტრაცია;

• საბაზისო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

• მინიმალური ასაკი 18 წელი;

• გასაუბრება დარგის სპეციალისტთან;

შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ: სოციალურად დაუცველებს, იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ომის ვეტერანის ოჯახის წევრებს, მარჩენალდაკარგულებს, დედით ან მამით ობოლ პირებს, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს.

კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:

• წერილობითი განცხადება; • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

• 2 ცალი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;

• საბაზო საფეხურის/ სრული ზოგადი / უმაღლესი / პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი;

• უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

მის: გლდანი, მე-5 და მე-6 მკ/რ შორის, ილია ვეკუას ქუჩა, N44 (ახალი საცურაო აუზის მიმდებარედ)

ტელ: 032 2 14 03 14, 032 2 14 03 15

იხილიეთ შერჩევის გრაფიკი:

მოკლევადიანი პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამა

1. „ამზომველ-ტოპოგრაფი (აზომვით-ტოპოგრაფიული სამუშაოების შესრულება)“ -- 10:00 საათი 24.12.2019წ.

2. „კომპიუტერული გრაფიკოსი (რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება)“ -- 12:00 საათი, 24.12.2019წ.

3. „ტანსაცმლის დიზაინი და კერვა“ -- 16:00 საათი, 24.12.2019წ.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები