სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ინფორმაცია ახალჩარიცხული სტუდენტებისათვის

News Poster 2021 წელს სსიპ -კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისათვის სწავლა დაიწყო
2021 წლის 8 ნოემბერს
იმ პროფესიული სტუდენტებისათვის, რომლებმაც სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვეს არაქართულ ენაზე ტესტირების გზით, სწავლა დაიწყება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი ქართული ენის მოდულზე „ქართული ენა A2“
სასწავლო კვირაში სწავლება წარიმართება სალექციო განრიგის (ცხრილის) მიხედვით.
სალექციო ცხრილი შეგიძლიათ იხილოთ კოლეჯში, ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას.

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები