სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ინფორმაცია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამა „ისწავლე და დასაქმდი“ დარეგისტრირებულთათვის

News Poster პროფესიულ საგანმანათლებლო მოკლევადიანი კურსებზე დარეგისტრირებული ბენეფიციარებისათვის 2021 წლის 22 ნოემბრიდან გრაფიკის შესაბამისად კოლეჯში გაიმართება შერჩევა-გასაუბრება

ბენეფიციარების შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმებია:

• ქ. თბილისში რეგისტრაცია;

• მინიმალური ასაკი 18 წელი;

• გასაუბრება.

შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ: სოციალურად დაუცველებს, იძულებით გადაადგილებულ პირებს, ომის ვეტერანის ოჯახის წევრებს, მარჩენალდაკარგულებს, დედით ან მამით ობოლ პირებს, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს.

შერჩევის გავლის შემდეგ კოლეჯში მისაღებად საჭირო დოკუმენტები:

• წერილობითი განცხადება;

• პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

• 2 ცალი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3x4-ზე;

• საბაზო საფეხურის/ სრული ზოგადი/ პროფესიული/ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან/და ასლი;

• უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი.

იხილიეთ შერჩევა-გასაუბრების გრაფიკი:

მის: თბილისი, გლდანი, მე-5 და მე-6 მკ/რ შორის,

ილია ვეკუას ქუჩა, N44 (ახალი საცურაო აუზის მიმდებარედ)

ტელ: 032 2 14 03 14, 032 2 14 03 15

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები