სსიპ - კოლეჯი

,,გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი''

 • college_slider_01
 • college_slider_02
 • college_slider_03
 • college_slider_04
 • college_slider_05
 • college_slider_06
 • college_slider_07
 • college_slider_08
 • college_slider_09
 • college_slider_10
 • college_slider_11
 • college_slider_12
 • college_slider_13
 • college_slider_14

ინფორმაცია ახალჩარიცხული სტუდენტებისათვის

News Poster

2023 წელს სსიპ -კოლეჯ „გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისათვის სწავლა დაიწყება

2023 წლის 15 ნოემბერს

იმ პროფესიული სტუდენტებისათვის, რომლებმაც სწავლის გაგრძელების უფლება მოიპოვეს არაქართულ ენაზე ტესტირების გზით,
სწავლა დაიწყება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი ქართული ენის მოდულით „ქართული ენა A2“

სასწავლო კვირაში სწავლება წარიმართება
სალექციო განრიგის (ცხრილის) მიხედვით.
სალექციო ცხრილი შეგიძლიათ იხილოთ კოლეჯში,
ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას.

კოლეჯის ადმინისტრაცია

თარიღი:

FaceBook

საკანონმდებლო აქტები

❖ ნორმატიული

❖ შიდა აქტები

❖ შეფასება სსსმ პირთათვის

შეფასება ★

★ ცხრილები

★ რეგულაციები